Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
Mapa gmin

„Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”

 

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów

Partner Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Zasięg: województwo Małopolskie. 

Okres realizacji Projektu: 23.06.2019 – 31.12.2022

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

Kwota dofinasowania Projektu: 5.270.106,25 zł

Cel główny Projektu:         

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z 8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

W ramach Projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
 • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne
 • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 Działania realizowane w 3-letnim Projekcie to:

 1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce. 
 2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.
 3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane) 
 4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne 
 5. Baza możliwości inwestycyjnych 
 6. Warsztaty dla MŚP 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU: 

określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - § 4 Dokumentacja rekrutacyjna i zasady rekrutacji

 1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie zobligowani będą do złożenia w Biurze Projektu Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami.
 2. Formularz Rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronach tumalopolska.pl, www.f-rr.org, www.sgurp.pl.
 3. Dopuszcza się złożenie Formularza Rekrutacyjnego osobiście, przesłanie pocztą na adres Biura Projektu lub przesłanie skanów na adres poczty elektronicznej: projekt@sgurp.pl lub rekrutacja@tumalopolska.pl
 4. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane w tzw. otwartym naborze (ruchu ciągłym) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 5. O kwalifikacji do poszczególnych działań w projekcie decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data wpływu do Biura Projektu. Nabór zostanie zamknięty w chwili wyczerpania puli przewidzianych w Projekcie miejsc na poszczególne działania.
 6. Zgłoszenia do projektu złożone przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez FRR bądź dokonywane niezgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie będą odrzucane.
 7. Załączniki dołączone do dokumentów rekrutacyjnych nie przewidziane w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.
 8. Zastrzega się, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.
 9. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 10. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:
 11. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 1, ust. 4,
 12. przesłanie Formularza Rekrutacyjnego w terminie wskazanym w pkt. 4 w formie określonej w pkt. 3.
 13. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
 14. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają dalszej ocenie.
 15. Formularz Rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania MŚP ubiegającego się o udział w Projekcie.
 16. W procedurze naboru Uczestników do Projektu kwalifikacja odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin.
 17. Złożone Formularze Rekrutacyjne wraz z dołączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 18. W procesie rekrutacji Komisja na bieżąco (co najmniej raz w miesiącu) sporządza protokół zbiorczy, zawierający wykaz podmiotów zakwalifikowanych.
 19. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń Uczestników niż przewidziana w Projekcie pula miejscu na poszczególne działania Komisja Rekrutacyjna sporządzi wg kryterium naboru tzw. listę rezerwową.
 20. O wynikach rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powiadomia podmioty MŚP drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie.
 21. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, a także (jeśli dotyczy) złożenia Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 22. Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
 4. Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Załącznik nr 4 - Formularz Rekrutacyjny Aplikacja Mobilna

 

Koordynator Projektu: Edyta Batkowska, mail: ebatkowska@f-rr.org

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.