Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

CHARAKTERYSTYKA POŻĄDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Na terenie gminy Muszyna w latach 2007-2020 zrealizowano następujące inwestycje, będące produktami turystycznymi Gminy:

 1. Centrum Rekreacji Łopata Polska - projekt dotyczył realizacji budowy centrum rekreacji, w ramach którego na terenach gminnych i prywatnych na Łopacie Polskiej i Żegiestowie pojawiła się nowa kompozycja i przestrzeń dla rekreacji i wypoczynku. W projekcie zrealizowano 2 główne zadania poprzez budowę dwóch stref: strefa I: teren przeznaczany pod urządzenia siłowni zewnętrznej i strefa II: teren przeznaczony pod plac zabaw. Prace w tym zakresie zrealizowane zostały przez przedsiębiorstwo Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp. z o. o  - Lidera projektu. Prace przy ciągu spacerowym wraz z oświetleniem promenady spacerowej (na drodze gminnej Żegiestów-Łopata) oraz wojewódzkiej nr 971 (Krynica-Zdrój, Muszyna- Piwniczna) obejmują przebudowę i budowę oświetlenia ciągu spacerowego na drodze gminnej Żegiestów-Łopata oraz wojewódzkiej nr 971 (Krynica-Zdrój, Muszyna- Piwniczna) - nowe oświetlenie LED. Wykonano 6 miejsc wypoczynku na stworzonym ciągu spacerowym na dz. ewid. 166, 557/2, 396/2 i 402 (utwardzenie nawierzchni, montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci. Na dz. ewid. 396/ 2 dodatkowo zamontowane zostały elementy zabawowe, montaż tzw. „zielonej ławki OZE”, wybudowana została altana wypoczynkowa. Prace w tym zakresie zrealizowane zostały przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – Partnera projektu. Celem projektu był rozwój oferty turystycznej Żegiestowa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych.
 2. Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego. Celem ogólnym projektu było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa małopolskiego w oparciu o cenne dziedzictwo przyrodnicze. Przyczyniło się to do zachowania oraz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych Małopolski, poprawy warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu oraz zwiększenie konkurencyjności małopolskich uzdrowisk i urozmaicenie oferty ekoturystycznej. Celem bezpośrednim projektu była ochrona bioróżnorodności Muszyny poprzez powstrzymanie zaniku czarnej młaki i ochronę siedlisk, gatunków roślin i zwierząt na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Przyczynił się to do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz pozwolił na zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego. W konsekwencji pozwolił na dalszy rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych Uzdrowiska w oparciu o szczególne walory przyrodnicze. Wpłynęło to pozytywnie na budowę wizerunku Województwa Małopolskiego, jako regionu otwartego na turystów i udostępniającego bogate zasoby naturalne z szacunkiem i troską o przyrodę. Przedmiotem projektu były:
 • poprawa bioróżnorodności i stanu siedlisk oraz gatunków na obszarze Czarnej Młaki;
 • zwiększenie bioróżnorodności i liczebności płazów objętych ochroną w zrewitalizowanym zbiorniku wodnym i okolicach;
 • poprawa warunków miejsc bytowania i rozrodu płazów;
 • stworzenie enklaw dla storczykowatych objętych szczególną ochroną, wyłączonych z użytkowania turystycznego;
 • poprawa warunków siedliskowych cennych gatunków roślin i zwierząt;
 • budowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej służącej ochronie przyrody;
 • wsparcie form ochrony przyrody (w tym Obszarów Natura 2000);
 • wzrost infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji obszarów cennych przyrodniczo;
 • stworzenie nowej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej;
 • wyższa świadomość społeczeństwa dotycząca bogactwa przyrodniczego Muszyny oraz potrzeby ochrony siedlisk i gatunków;
 • wypromowanie Muszyny jako miejsca aktywnego odpoczynku wśród bogactwa przyrodniczego;
 • wzrost atrakcyjności Uzdrowiska, a w konsekwencji liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających Muszynę i Małopolskę.
 1. Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna. Założeniem projektu pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna” było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie Pawilonu Muzycznego, wykonanie ścieżek spacerowych oraz obiektów małej architektury aby służyć aktywnie wypoczywającym turystom parku uzdrowiskowego, spełniającego oczekiwania, jakie współcześnie stawia się przed uzdrowiskową przestrzenią urbanistyczno-przestrzenną oraz terenami zieleni zorganizowanej. Zrealizowany projekt miał na celu ożywić teren i wprowadzić do parku nowe atrakcje czy formy spędzania czasu. Wprowadzono na stałe elementy rozrywki, rekreacji i edukacji, a także miejsca na sezonowe i okazyjne organizowanie różnego rodzaju, wydarzeń i imprez kulturalnych czy edukacyjnych. Na obszarze inwestycji wprowadzono nowe przestrzenie, których dotychczas w parku i jego otoczeniu brakowało (np. Pawilon Muzyczny, ogród w stylu nowoczesnym, ogród skalny, ogród baśni i legend). Całość parku składa się z poszczególnych stref-ogrodów, które stanowią same w sobie odrębny element a łącznie tworzą harmonijną, przemyślaną i spójną całość. Tak przemyślana kompozycja służyć ma potrzebom osób odwiedzających Muszynę i jej okolicę. Celem projektu było:
 • postrzeganie uzdrowiska Muszyna jako przyjaznego turystom i kuracjuszom niepełnosprawnym, szczególnie poruszającym się na wózkach oraz rodzinom z małymi dziećmi,
 • zwiększenie liczby osób odwiedzających Muszynę,
 • zwiększenie przychodów podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, których oferta skierowana jest do turystów i kuracjuszy.
 1. Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie. Przedmiotem projektu było wykonanie promenady spacerowej w Żegiestowie  wsi przy potoku oraz drodze powiatowej numer 1517K w kierunku miejscowości Szczawnik-Muszyna. Obszar ten objęty był miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano przygotowanie nawierzchni wraz z budową niezbędnych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nawierzchni. Ponadto wykonano altanę, remont istniejącej altany oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany był w Żegiestowie w strefie uzdrowiskowej „C”. Obszar objęty projektem zajmuje powierzchnię ok.1,16 ha. Przyjęte rozwiązania (układ ścieżek, placyków itd.) wydobywa i podkreśla atrakcyjność miejsca przeznaczonego na promenadę, szczególnie w odniesieniu do obecności zieleni i dostępu do potoku. Projekt ma przyjazny charakter dla szerokiego grona społeczeństwa w różnym wieku, potrzebach wypoczynku, rekreacji i aktywności fizycznej. Celem projektu było:
 • stworzenie nowego miejsca dla turystyki aktywnej przyjaznej dla środowiska z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu,
 • rozwój oferty turystycznej Żegiestowa,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych.
 1. Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie. Projekt zakładał rewitalizację terenów wokół trzech źródeł wody mineralnej w Muszynie. Zagospodarowanie terenu wokół pijalni Grunwald objęło: roboty przygotowawcze (zdjęcie warstwy humusu z pasa robót ziemnych) i ziemne dot. wykopów płytkich, średnich i głębokich pod nasypy zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania; i wykonanie nasypów, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto budowę altany rekreacyjnej wraz z punktem poboru wody mineralnej oraz montaż urządzeń dla dzieci, elementów małej architektury i nasadzenie roślin. Zagospodarowanie przestrzeni wokół źródła Ann objęło: montaż altany ze stali kutej, ocynkowanej z wejściem jednostronnym wykonany z płaskiej blachy stalowej zwieńczony kopułą oraz remont punktu poboru wody mineralnej. Zagospodarowanie terenu Pijalnia Milusia objęło: modernizację terenu wokół pijalni poprzez budowę utwardzeń z kostki brukowej, remont nawierzchni traktu pieszo-jezdnego, montaż elementów małej arch., niwelację terenu, założenie trawnika i zasadzenie roślin. Celem projektu było:
 • podniesienie atrakcyjności Muszyny,
 • zwiększenie i wzmocnienie oferty uzdrowiska Muszyna o w pełni funkcjonalne i bezpieczne punkty czerpania wody mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • możliwość kształtowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.
 1. Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”. Projekt dotyczył budowy strefy wypoczynkowo–rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w Muszynie. Działanie to stanowiło kontynuację inwestycji i prac, które miały uporządkować przestrzeń na tym obszarze oraz przywrócić mu jego dawne funkcje, służebne wobec funkcji uzdrowiskowej. Lokalizacja inwestycji to lewy brzeg Popradu gdzie znajduje się dawna dzielnica uzdrowiskowa „Zapopradzie”. Celem projektu było:
 • zagospodarowanie Zapopradzia oraz wykorzystanie jego walorów przyrodniczych w celu stworzenia nowej przestrzeni (parku) przyjaznej dla turystów i kuracjuszy w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi,
 • zwiększenie oferty w zakresie nowej infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny - wprowadzenie do oferty uzdrowiska nowych usług/produktów,
 • stworzenie w uzdrowisku nowej infrastruktury i oferowanie nowych usług/produktów turystycznych.
 1. Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.Projekt miał na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Muszyny, Kamenicy i Lipan w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Zrealizowane zadania w projekcie to:
  • odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na „Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą,
  • oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie  Lipany - Kamenica,
  • adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach,
  • renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych.

Rezultaty projektu to:

 • poprawa jakości infrastruktury obiektów zabytkowych i turystycznych (odbudowa „Domu Garncarza” wraz z ogrodem i małą architekturą w Muszynie oraz bramy wjazdowej zamku w Kamenicy i przeprowadzenie badań archeologicznych) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego,
 • rozbudowa i oznakowanie turystycznej trasy rowerowej Muszyna - Kamenica – Lipany  zachęca do turystyki kulturowo-przyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,
 • powstanie Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach zapewniło lepszy dostęp do informacji o ofercie miejscowości pogranicza oraz promocję regionów partnerskich,
 • wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających, 
 • poprawa sytuacji społeczno - ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego - usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza – dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej,
 • nowe, wielo-obszarowe i długofalowe koncepcje współpracy partnerskiej.
 1. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza. Pomimo obecności Polski i Słowacji w Unii Europejskiej oraz idącej za tym faktem otwartości granic, znajdujące się tak blisko Muszyna i Plaveč do tej pory nie nawiązały współpracy na poziomie, który czyniłby region bardziej atrakcyjnym turystycznie, a miasta te łączy bardzo wiele. Istniejące w nich niegdyś warownie w początkach XIV w. należały do jednego właściciela, biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Obydwa posiadają do dzisiaj zachowane ruiny warowni, górujące nad Popradem, niezwykłe walory przyrodniczo-kulturowe. Pomimo tak wielu podobieństw brakowało pomiędzy tymi miastami więzi i  współpracy, która nie tylko pozwoliłaby zatrzymać turystę na więcej niż jeden dzień, ale też pokazać mieszkańcom, iż pomimo różnic językowych stanowią część jednego regionu geograficzno-historycznego i powinni wspólnie działać w kierunku jego rozwoju. Fundamentem tym była realizacja kwerend historycznych ukazujących życie na obecnym pograniczu polsko-słowackim, zarówno w kontekście wielkich wydarzeń, jak i losów pojedynczych osób. Badania obejmowały nie tylko okres średniowiecza, wojen husyckich, zaborów, ale też historię najbliższą, której świadkowie jeszcze żyją, związaną z okresem II wojny światowej oraz późniejszy. Uzupełnieniem kwerendy dla czasów najnowszych były prowadzone zgodnie z najnowszymi trendami nauki badania etnograficzne, które przyniosły sporą ilość nowych, zapomnianych bądź wypartych ze świadomości historii i obrazów. Należy pamiętać, iż pokolenie, które pamięta czasy wojny i powojenne powoli odchodzi, a zatem to była już ostatnia możliwość zapisania ich wspomnień. Uzupełnieniem tych działań były badania archeologiczne skoncentrowane na muszyńskim grodzie wybudowanym w okresie panowania Jana Muskaty, nierozpoznanym do tej pory wale zamykającym dostęp do Muszyny od strony południowej, która była najbardziej narażona ze strony nie zawsze przyjaźnie nastawionych sąsiadów. W tym samym czasie zrealizowane były długo oczekiwane prace konserwatorskie połączone z badaniami archeologicznym na zamku w Plavču, dzięki czemu stał się on bardziej interesujący oraz bezpieczniejszy dla turystów. Zebrane w toku prac badawczych informacje zostały opublikowane w formie naukowej oraz popularno-naukowej tak, aby mogły stanowić podstawę do tworzenia kolejnych ciekawych projektów turystycznych i wydarzeń kulturalnych. Zamysłem projektu było też połączenie  mieszkańców pogranicza, pokazanie im wspólnej, czasem trudnej, ale często też wzruszającej historii. Zamiarem było aby działania te dotarły do wszystkich - do osób starszych i młodych, do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży poprzez włączenie ich w proces poznawania i uczenia się wspólnej historii. Pamiętając, iż rozwój regionu zależny jest w dużej mierze od turystyki, przeprowadzono również atrakcje dla turystów, łączące w ciekawy sposób zabawę i naukę. Współpraca badaczy i mieszkańców pogranicza przy poznawaniu historii służyła nauce, ale też umacnianiu więzi pomiędzy ludźmi, nie bacząc na jakiekolwiek granice.
 2. Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza. Projekt był odpowiedzią na potrzeby partnerskich samorządów Muszyny i Ľubotína, a także oczekiwań turystów i mieszkańców względem publicznych usług turystycznych. Współcześni klienci (turyści i mieszkańcy) wymagają gotowych rozwiązań i informacji z zakresu danej dziedziny wiedzy. Pogranicze polsko – słowackie jest obszarem o bogatych walorach przyrodniczych i kulturowych, jednak potencjał ten nie był do końca wykorzystany. Pomimo ogromnych możliwości jakie kryje ten region braki w zagospodarowaniu turystycznym służącym do bezpiecznego przemieszczania się (rowerem, pieszo), wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody, a także braki w elementach służących informacji turystycznej i niewystarczające działania promujące walory przyrodnicze, kulturowe i aktywny wypoczynek - hamują rozwój gospodarczy i społeczny tego obszaru. Wiele osób odwiedza obszar gminy Muszyna i Ľubotína, ale jest tam tylko przejazdem i spędza jeden dzień. Wszystkie te aspekty znacznie utrudniają naturalny rozwój regionu. Inicjatywa partnerów projektu w zakresie realizacji wspólnego projektu pozwoliła na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko - słowackiego, stanowiących fundament tożsamości regionalnej, korzystnie wpływając na rozwój społeczny i gospodarczy. Wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych pozytywnie wpływa na większe zainteresowanie tym obszarem w zakresie uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku, wypraw rowerem czy pieszo. Utworzone altanki w Ľubotínie na istniejącym szlaku są dogodnym miejscem do wypoczynku na trasie wędrówek pieszych i rowerowych, pełnią jednocześnie funkcje informacyjne, gdzie na tablicach zamieszczone są informacje przyrodnicze i ciekawostki. Organizacja wspólnych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych rajdów, zawodów, konkursów dla dzieci i rodzin, pokazała w jaki sposób można wykorzystać potencjał gminy Muszyna i Ľubotína. Utworzenie informacji turystycznej w Muszynie stanowi uzupełnienie systemu informacji turystycznej w zakresie wykorzystania i promocji atrakcji i walorów pogranicza. Dzięki utworzonej stronie internetowej zawierającej informacje z wiadomościami w języku polskim, słowackim i angielskim  można dotrzeć z ofertą turystyczną do szerszego grona odbiorców. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania promocyjne zmierzające do utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców informacji o możliwościach korzystania z szerokiego zakresu atrakcji pogranicza. W tym celu zostały wydane materiały promocyjne oraz zostały zorganizowane imprezy promujące aktywny wypoczynek. Wspólnie podejmowane działania przez partnerów pozwoliły na lepsze, wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów, oraz powstały organizacyjne, personalne możliwości do trwałej dalszej współpracy przygranicznej. Działania realizowane w ramach projektu będą kontynuowane po jego zakończeniu – utrzymywana i aktualizowana będzie strona internetowa, wydarzenia sportowe i rekreacyjne wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń partnerów.
 3. Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego. Celem ogólnym projektu był rozwój produktów i oferty turystycznej Muszyny oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe (Popradzki Park Krajobrazowy), naturalne (wody minerale, klimat), kulturowe (liczne zabytki) oraz geograficzne (góry).Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym. Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego w Muszynie dzięki dokończeniu zagospodarowywania przestrzeni publicznej na Zapopradziu zgodnie z funkcją turystyczno-rekreacyjną poprzez budowę zespołu basenów wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia.
 4. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową. Celem projektu było podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszaru wiejskiego gminy Muszyna poprzez podejmowanie zrównoważonych działań związanych z odnową i rozwojem centrum wsi Złockie, których efektem ma być - poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu - uporządkowanie przestrzeni publicznej i nadanie jej nowych funkcji zgodne z pożądanymi kierunkami rozwoju miejscowości. Realizacja celu ogólnego przyczyni się do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest rozbudowa infrastruktury służącej wzmocnieniu podstawowej funkcji miejscowości tj. rozwojowi usług turystyczno-uzdrowiskowych, a w konsekwencji wzrostowi poziomu i jakości życia mieszkańców wsi Złockie. Wzrost jakości życia mieszkańców dokona się zarówno dzięki poprawie samej przestrzeni publicznej, jaki i dzięki aktywizacji gospodarczej będącej wynikiem doinwestowania przestrzeni służącej rozwojowi funkcji turystyczno - uzdrowiskowej wsi.
 5. Oznakowanie zabytkowych cerkwi na terenie Gminy Muszyna w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej, poprzez montaż tablic i wydanie folderów.

 

Ponadto pożądane jest zwiększanie atrakcyjności uzdrowiskowo - turystycznej Muszyny w celu wypracowania przewagi konkurencyjnej i wykreowania obrazu miasta i gminy pożądanego przez turystów i kuracjuszy. Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju Uzdrowiska jest określenie kluczowych obszarów interwencji oraz celów operacyjnych umożliwiających realizację celu strategicznego. Katalog celów operacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia celu strategicznego w ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska przedstawia się następująco:

Obszar turystyki i rekreacji:

 1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
 2. Zintegrowana oraz komplementarna promocja oferty turystyczno – rekreacyjnej i uzdrowiskowej przez samorząd lokalny, samorząd gospodarczy i uczestników rynku.
 3. Kształcenie kadr rynku turystycznego w Muszynie i okolicach.
 4. Ustanowienie obiektów zabytkowych atrakcyjnymi z punktu widzenia turystów (np. rewitalizacja i ekspozycja).
 5. Inwestycje w infrastrukturę okołoturystyczną (np. kawiarnie) w celu uatrakcyjnienia regionu.

Obszar lecznictwa uzdrowiskowego:

 1. Inwestycje dotyczące modernizacji i poszerzenia infrastruktury uzdrowiskowej.
 2. Zapewnienie warunków do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia uzdrowiskowego.
 3. Intensyfikacja działań promocyjnych oferty uzdrowiskowej Muszyny.
 4. Rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury oraz wdrażanie nowych atrakcji.

Ponadto na terenie gminy istnieje zapotrzebowanie na utworzenie kolejki gondolowej na Górę Malnik, co pozwoli na wykorzystanie jej potencjału turystycznego. Szczególnie istotne dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy jest znalezienie nowych produktów turystycznych, których dotychczas w  okolicy nie było bądź z uwagi na duże zainteresowanie turystów występowały w stopniu niewystarczającym. Przykładem takiej infrastruktury jest np. kolej linowa, park wodny, baseny kryte, wieże widokowe. Zakres planowanych usług turystycznych i okołoturystycznych to transport turystów na Górę Malnik, skąd mogą dalej podążać wyznaczonym szlakiem turystycznym. Planowana jest także budowa wieży widokowej na Górze Malnik, co stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną. Budowa kolejki zakłada wybudowanie górnej stacji kolejki w okolicy szczytu góry Malnik. Przez szczyt góry przechodzi żółty szlak turystyczny stwarzający możliwość poznania Gór Leluchowskich. W połączeniu z niebieskim szlakiem turystycznym umożliwia dotarcie do pomnika przyrody „Staw Czarnej Młaki”. Z tego też względu zakłada się, że transport turystów na Górę Malnik wpłynie na wzrost ruchu turystycznego do wymienionych miejsc.

W tym celu zasadne jest wykorzystanie potencjału lokalizacji górnej stacji kolejki poprzez wybudowanie infrastruktury usług turystycznych takich jak np.:

 • miejsce do odpoczynku dla turystów,
 • kawiarnia wraz z zapleczem sanitarnym,
 • wieża widokowa.

Lokalizacja dolnej stacji kolejki znajduje się na terenie dzielnicy Zapopradzie w Muszynie. Teren ten jest zagospodarowany w szereg elementów infrastruktury obsługi ruchu turystycznego, m.in. ogrody sensoryczne, strefa rekreacyjno – wypoczynkowa nad Popradem, baseny wraz z parkiem linowym, lodowisko/kort tenisowy, plac zabaw. Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu. Konieczne jest ponadto zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Opracowane zostało studium realizacji turystyczno – widokowej kolei linowej. Dokument określa analizę dwóch koncepcji (A i B) różniących się lokalizacją przebiegu linii pomiędzy dolną a górną stacją. Ostateczny wybór wariantu będzie wymagał uzgodnień 
z właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegać kolejka gondolowa, tj.  przez rzekę Poprad, przez linię kolejową, działki osób prywatnych. Wybudowanie kolejki gondolowej wpisuje się w komplementarność dotychczasowych inwestycji samorządu Miasta i Gminy Uzdrowiska Muszyna w sferę turystyczno – rekreacyjną. Inwestycja przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia atrakcyjności gminy, wpływając tym samym na zwiększenie liczby turystów. Jednocześnie wpłynie na zwiększone zainteresowanie wynajęciem miejsc noclegowych czy też skorzystaniem z usług branży gastronomicznej. Wpłynie także na zwiększenie popularności szlaków turystycznych na terenie gminy Muszyna. Studium realizacji inwestycji kolei linowej zakłada, że trasa kolei miałaby biec z terenów leżących na lewym brzegu rzeki Poprad, ponad rzeką, linią kolejową, drogą i pomiędzy zabudowaniami w centralnej części miasta w pobliżu szczytu góry Malnik.

Gmina Muszyna jest miejscem atrakcyjnym turystycznie, pełnym atrakcji i zabytków, z bogatym programem imprez plenerowych oraz dobrą bazą noclegową. W promocji projektu pomogą zabytki, takie jak: dziesięć cerkwi, w tym jedna wpisana na listę UNESCO, ruiny zamku, barokowy kościół, muzeum, kirkut, zabytkowa zabudowa mieszczańska, rekonstrukcja XVI-wiecznych piwnic ratusza, szereg szlaków turystycznych. Do promocji projektu wykorzystane zostaną, m. in. ogrody tematyczne w Parku Zapopradzie, strefa wypoczynkowo – rekreacyjna w Parku Zapopradzie, ogólnodostępne lodowisko w Muszynie, zagospodarowane przestrzenie wokół źródeł wody mineralne Grunwald, Anna i Milusia, „Dom Garncarza” wraz z ogrodem i małą architekturą, Dwór Starostów, muzeum regionalne, staw czarna Młaka, zrewitalizowane centrum Muszyny, ogrody biblijne, park miejski „Baszta”, ścieżki rowerowe „Aqua Velo”, „Euro velo 11”, „Pętla Muszyńska”.

MiGU Muszyna nie zrealizowała do tej pory projektu z uwagi na konieczność realizacji
w ubiegłych latach szeregu innych nadrzędnych inwestycji mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy. Nie bez znaczenia było znalezienie źródeł finansowania inwestycji, np. ze środków programów operacyjnych lub programów współpracy transgranicznej. W ocenie władz samorządu MiGU Muszyna wskazanym by było wykorzystanie w zakresie infrastruktury wodno-sportowej tego, co w szczególny sposób wyróżnia region, mianowicie wód mineralnych, które mogłyby służyć do kąpieli wodnych.

Kolejny planowany projekt to rozbudowa basenu w Zapopradzie. Modernizacja i rozbudowa istniejącego już centrum sportów wodnych Zapopradzie w kierunku aquaparku. Obiekt jest dobrze znany i licznie odwiedzany przez lokalnych oraz okolicznych mieszkańców. Byłby jedynym w regionie Sądecczyzny aquaparkiem. Słowacy byliby także grupą potencjalnych odbiorców z uwagi na położenie Muszyny na pograniczu ze Słowacją.

Bariery ograniczające realizację planowanego projektu to brak finansowania z budżetu Gminy. Po wybudowaniu obiektów basenów, w roku 2010 r. istotną barierą w ich rozbudowie był trwający przez kolejnych 5 lat okres trwałości projektu. Podyktowane to było faktem, że inwestycja była współfinansowana ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego MRPO na lata 2007 – 2013. Po upływie okresu trwałości samorząd MiGU Muszyna rozważał możliwości rozbudowy basenów, niemniej z uwagi na trwające wówczas inne inwestycje, barierą okazały się kwestie finansowe.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.