Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

CHARAKTERYSTYKA POŻĄDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Miasto Kraków utworzyło na terenie dzielnicy Swoszowice trasę turystyczną pn. „Szlak Górnictwa Siarkowego w Swoszowicach”. Szlak ten przebiega przez następujące punkty:

 • Góra Siarczana
 • Budynek „Kamienica”
 • Hałda Pohutnicza „Karol”
 • Ulica Topiarnia
 • Górnicza Kapliczka
 • Ulica Szybisko
 • Szyby Elżbieta i Piotr
 • Szkoła Ludowa
 • Schron Amunicyjny „Swoszowice”
 • Kościół Parafialny we Wróblowicach – Ołtarz Św. Barbary

Poszczególne atrakcje trasy zostały oznakowane dziesięcioma tablicami z opisem historii Swoszowic w języku polskim, angielskim i niemieckim. Tablice te zostały ustawione w miejscach, które wiążą się z historią wydobycia siarki w tym rejonie. Cały szlak siarkowy ma około 6 kilometrów, a przygotowany został we współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta.

Przez teren dzielnicy Swoszowice przebiega również Szlak Twierdzy Kraków. Obiekty zaliczające się do tego szlaku na terenie Swoszowic to:

 • Fort 51 ½ Swoszowice – znajduje się tu Muzeum Spraw Wojskowych, prowadzone przez Fundację „Gloria Fortibus”. W listopadzie 2012 roku cały zespół fortyfikacji (fort, zieleń maskująca oraz relikty baterii polowej) został objęty wpisem do rejestru zabytków, pod numerem A-1303/M;
 • Fort 51 Rajsko;
 • Fort 50 ½ W Kosocice;
 • Fort 50 ½ O Barycz

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej wpływa na postrzeganie miasta z punktu widzenia jego atrakcyjności turystycznej. Nie można tutaj zapominać o łączeniu miejsc i obszarów w ciągi liniowe, spójną sieć. Dotyczy to zarówno wewnętrznego systemu komunikacyjnego (m.in. ścieżek rowerowych), jak i np. terenów zielonych, obszarów rekreacyjnych. Należy pamiętać, że człowiek odbiera krajobraz multisensorycznie, z dominacją wrażeń wzrokowych, stąd estetyka, czystość, ukwiecenie czy ciekawy design są bardzo pożądane z punktu widzenia postrzegania i oceny gościnności miasta ze strony turystów. W związku z tym zostały wyznaczone konkretne zadania i usługi, których rozwój jest pożądany na terenie całej Gminy Kraków, jak również Kraków-Swoszowice.

Zadanie: I.2.1. – Promocja obszarów pod inwestycje, w tym turystyczne i około turystyczne. Celem zadania jest promocja obszarów pod inwestycje związane z szeroko pojętą turystyką. Tutaj należy zwrócić uwagę na obiekty o charakterze noclegowym, gastronomicznym, rozrywkowym, sportowym czy m.in. kulturalnym. Istotne znaczenie będzie mieć promocja obszaru pod inwestycje objęte koncepcją programu „Nowa Huta Przyszłości: Błonia 2.0” i Zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego (zadanie I.1.4), w tym zwłaszcza z punktu widzenia turystyki i deglomeracji ruchu turystycznego, znaczenie będzie mieć budowa basenów geotermalnych.

Zadanie: I.2.2. – Zagospodarowanie obszarów rekreacyjnych. Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie programu rozwoju sieci obszarów rekreacyjnych, zagospodarowanych z punktu widzenia różnorodnych form aktywnego wypoczynku (w tym m.in. utrzymanie czystości, mała architektura, toalety publiczne), z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Tereny zielone odgrywają podstawową rolę z punktu widzenia samooczyszczania się środowiskowych układów przyrodniczych, istotne jest tutaj również powiązanie wewnętrznie układów obszarów rekreacyjnych. W ramach zadania zakłada się rewitalizację i zagospodarowanie rekreacyjne obszaru poprzemysłowego dawnych zakładów Solvay, tzw. białych mórz, w tym osadnika najbardziej wysuniętego na południe, dotychczas niezagospodarowanego.

Zadanie: I.2.3. – Rozwój systemu tras rowerowych. Celem zadania jest dalsza rozbudowa i połączenie w spójną sieć tras rowerowych. Dobry system ścieżek rowerowych poprawia dostępność obszarów położonych w dalszej odległości od centrum miasta, w tym atrakcji turystycznych oraz terenów zielonych i rekreacyjnych jak również wpływa pozytywnie na komfort jazdy uczestników turystyki rowerowej oraz mieszkańców gmin ościennych, traktujących ścieżki rowerowe, jako alternatywny sposób swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się po trasach biegnących już od granic administracyjnych miasta. W ramach zadania zakłada się także poprawę dostępności dla ruchu turystycznego miejskiego systemu wypożyczalni rowerów, zwłaszcza w kontekście form płatności za usługę.

Zadanie: I.2.4. – Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wisły i dopływów. Celem zadania jest podjęcie dalszych prac związanych z rewitalizacją i zagospodarowaniem bulwarów rzecznych. Zadanie zakłada uatrakcyjnienie i ożywienie nabrzeży Wisły, uwzględniając przy tym utrzymanie ich w czystości oraz ukwiecenie. Istotnym aspektem, wymagającym podjęcia dalszym prac, jest zagospodarowanie parków rzecznych na cele rekreacyjne, w tym ścieżki rowerowe, małą architekturę sportowo-rekreacyjną, ciągi pieszych itd. dopływów rzeki Wisły.

Zadanie: I.2.5. – Zagospodarowanie otoczenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Celem zadania jest dalsze zagospodarowanie i rozbudowa systemu komunikacyjnego w otoczeniu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Realizacja zadania wzmocni m.in. funkcje turystyczne, związane z turystyką religijną i rolę tego miejsca w deglomerowaniu ruchu turystycznego z centrum miasta. Jest to tym istotniejsze, że w 2016 r. Kraków będzie gościł młodzież przybyłą na spotkanie z Ojcem Świętym podczas Światowych Dni Młodzieży.

Zadanie: I.2.6. – Dalsze prace związane ze zintegrowanym oznakowaniem turystycznym w mieście. Celem zadania jest realizacja dalszych prac związanych z poprawą systemu oznakowania turystycznego, związanego z ruchem pieszo-rowerowym i drogowym. Chodzi o zespolenie różnych inicjatyw w spójny, zintegrowany system, co przyczyni się do zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, w tym osób niepełnosprawnych. W okresie objętym niniejszą strategią konieczne jest większe zwrócenie uwagi na informację w głównych punktach węzłowych, zwłaszcza dla ruchu drogowego. W ramach zadania zakłada się również modernizację istniejących tablic. Należy pamiętać, że oznakowanie jest wizytówką miasta i kształtuje poczucie gościnności. Nie można zapominać o estetyzacji oznakowania i wkomponowania go w istniejącą architekturę i krajobraz. Oznakowanie jest niezwykle istotnym narzędziem deglomeracji ruchu turystycznego. Zadanie niniejsze jest ściśle powiązane z zadaniami dotyczącymi m.in. wdrożenia aplikacji, geolokalizatorów, fotokodów.

Zadanie: I.2.7. – Rozbudowa sieci ciągów spacerowych. Celem zadania jest rozwój ciągów i stref ruchu pieszego, umożliwiających przemieszczanie się turystów (liniowa deglomeracja ruchu turystycznego). Dodatkowo wydzielone obszary do ruchu wyłącznie pieszego pozwalają na lepszą eksplorację otaczającej przestrzeni, jak również poprawiają bezpieczeństwo poruszania się w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Zadanie: I.2.8. – Zagospodarowanie obszaru dawnego Obozu KL Płaszów oraz Krzemionek. Celem zadania jest zagospodarowanie pod funkcje muzealne i edukacyjne obszaru dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Płaszów. Zadanie jest powiązane z innymi miejscami martyrologii z okresu II wojny światowej, znajdującymi się na trenie miasta i kraju. Planuje się również przystosowanie tego obszaru jako spacerowego. Taką również podstawową funkcję mają pełnić pobliskie Krzemionki Podgórskie. W ramach zadania planuje się ich rehabilitację i zagospodarowanie na cele wypoczynkowe.

Zadanie: I.2.9. – Zagospodarowanie i udostępnienie zespołu fortecznego Twierdzy Kraków. Celem zadania jest bardziej efektywne wykorzystanie dla celów turystycznych zespołu fortów, rozciągających się na znacznej części, na obrzeżach miasta. Ich adaptacja na funkcje turystyczne, zwłaszcza pod kątem turystyki aktywnej i kulturowej, dodatkowo daje możliwość zdeglomerowania ruchu turystycznego z centrum Krakowa. W ramach zadania planowana jest kontynuacja prac nad adaptacją i zagospodarowaniem otoczenia kolejnych obiektów twierdzy Kraków.

Zadanie: I.2.10. – Tworzenie sieci parków kulturowych. Celem zadania jest kontynuacja realizacji programu ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego miasta, co podniesie jego wartość w oczach turysty. W jego ramach planowane jest włączenie kolejnych obszarów w sieć parków kulturowych. Działania te winny być prowadzone i uzgadniane równocześnie z pracami nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.