Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie
Mapa gmin

Kalendarz

Najbliższe wydarzenia:

reklama reklama

Działania projektowe:

Szkolenia
Szkolenia online

„Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”

 

Źródło dofinansowania: 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów

Partner Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Zasięg: województwo Małopolskie. 

Okres realizacji Projektu: 23.06.2019 – 22.06.2022

Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł

Kwota dofinasowania Projektu: 5.270.106,25 zł

Cel główny Projektu:         

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, kultury i gastronomii. Beneficjentami Projektu będą̨ przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowiskowych Województwa Małopolskiego.

Do Projektu rekrutowani będą przedsiębiorcy z branży MŚP mający siedzibę̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemysłu czasu wolnego z 8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą̨ posiadać, ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z zewnętrznych.

W ramach Projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
 • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne
 • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

 Działania realizowane w 3-letnim Projekcie to:

 1. Organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce. 
 2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.
 3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tradycyjnej (materiały promocyjne, drukowane) 
 4. Wyjazdy delegacji na międzynarodowe targi turystyczne 
 5. Baza możliwości inwestycyjnych 
 6. Warsztaty dla MŚP 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU: 

określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - § 4 Dokumentacja rekrutacyjna i zasady rekrutacji

 1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie zobligowani będą do złożenia w Biurze Projektu Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami.
 2. Formularz Rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronach tumalopolska.pl, www.f-rr.org, www.sgurp.pl.
 3. Dopuszcza się złożenie Formularza Rekrutacyjnego osobiście, przesłanie pocztą na adres Biura Projektu lub przesłanie skanów na adres poczty elektronicznej: projekt@sgurp.pl lub rekrutacja@tumalopolska.pl
 4. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane w tzw. otwartym naborze (ruchu ciągłym) od dnia wejścia w życie niniejszego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 5. O kwalifikacji do poszczególnych działań w projekcie decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data wpływu do Biura Projektu. Nabór zostanie zamknięty w chwili wyczerpania puli przewidzianych w Projekcie miejsc na poszczególne działania.
 6. Zgłoszenia do projektu złożone przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez FRR bądź dokonywane niezgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie będą odrzucane.
 7. Załączniki dołączone do dokumentów rekrutacyjnych nie przewidziane w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.
 8. Zastrzega się, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie.
 9. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 10. W ramach oceny formalnej brane są pod uwagę następujące kryteria:
 11. przynależność do grupy docelowej, określonej w § 1, ust. 4,
 12. przesłanie Formularza Rekrutacyjnego w terminie wskazanym w pkt. 4 w formie określonej w pkt. 3.
 13. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
 14. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają dalszej ocenie.
 15. Formularz Rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania MŚP ubiegającego się o udział w Projekcie.
 16. W procedurze naboru Uczestników do Projektu kwalifikacja odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin.
 17. Złożone Formularze Rekrutacyjne wraz z dołączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 18. W procesie rekrutacji Komisja na bieżąco (co najmniej raz w miesiącu) sporządza protokół zbiorczy, zawierający wykaz podmiotów zakwalifikowanych.
 19. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń Uczestników niż przewidziana w Projekcie pula miejscu na poszczególne działania Komisja Rekrutacyjna sporządzi wg kryterium naboru tzw. listę rezerwową.
 20. O wynikach rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna powiadomia podmioty MŚP drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie.
 21. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, a także (jeśli dotyczy) złożenia Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 22. Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
 4. Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Kierownik Projektu: Przemysław Zaremba, mail: pzaremba@f-rr.org

 

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.